عکس نوشت ۵۲/ عکس Chen Wei

“چن” امروز داماد می شود. “چن” سی و چند سال- چند سالش را به خاطر ندارد- برای چنین روزی انتظار کشیده است. “چن “اما پیراهنش را دوست ندارد. “چن” عاشق پیراهن چهارخانه است. چهار خانه سفید و قرمز. به نظر خیلی ها داماد نباید پیراهن چهارخانه بپوشد. “چن ” فکر می کند نظر عروس مهم […]