عکس نوشت ۶۱/ عکس از Jillian Freyer/ روایت نهم از مجموعه بیست و یک نفر

اینکه کسی جایی منتظرت باشد یا نباشد، مهم نیست! اصلا وقتی پرتقال هست، هیچ چیز مهم نیست. مهم نیست که حال و حوصله مسواک زدن، لباس مرتب پوشیدن، آرایش کردن، قدم زدن را نداری، نفس حضور پرتقال مهم است. همین که طعمی بین شیرین و ترش داشته باشد، کافی است. نمی گویم ملس، چون  معنی […]