عکس نوشت ۶۲/ عکس از GMB Akash/ روایت دهم از مجموعه بیست و یک نفر

  آشیما همه ی بیست سال گذشته در خواب بوده است؛ حتی در بیداری. وقت هایی که آشوک بوده است یا نبوده است. وقت هایی که یکی از کاپورها آواز خوانده است، رقصیده است و عاشق شده است. وقت هایی که چاتنی هایش زیادی تند شده است و صدای آشوک در آمده است و او […]