عکس نوشت ۶۳/ عکس از متانت محبی/ روایت یازدهم از مجموعه بیست و یک نفر

سیما تمام شد. در بعد از ظهر یکی از روزهای تابستان که هوا گرم بود، گرم و شرجی و تب دار و کلیشه ای. هیچ چیز نمانده بود. هیچ چیز که بشود با آن بعد از ظهر یکی از روزهای تابستان را به غروب، شب و صبح روز بعد رساند. اولین بلیط، دورترین مقصد. بدش […]