عکس نوشت۶۶ / عکس از Barbara Probst/ روایت چهاردهم از مجموعه بیست و یک نفر

من همیشه وسط اتفاق ها هستم. ساعت یازده و چهل و سه دقیقه! میان یک تصادف گیر می افتم، یک نفر در حوالی یک پل، با نگاهی عجیب از من ساعت می پرسد و هنوز تا امتیاز نهایی فاصله ای هست. با این وجود باید اعتراف کنم چند سالی است که مرده ام! اینکه در […]